BalBo deBra

BalBo deBra

pondelok 11. marca 2013

Seeing the sunrise in Bratislava

Stará známa pravda: Domov vám chýba najviac vtedy, keď ste tak ďaleko od neho. Čize najprv treba domovinu na nejaký čas opustiť, aby ste nič nebrali ako samozrejmosč a začali si vážiť miesto, kde žijete. Aj keď nie všetko je tam perfektné a dalo by sa naň sťažovať donekonečna...
Old known fact: You will miss home the most when you are so far from it. So firstly you have to leave your homeworld for some time and not to take anything for granted, then you will begin to appreciate the place where you live. Although not everything is perfect and you could complain about it endlessly...


Podľa správ od mojich blízkych boli vraj na Slovensku posledné týždne (aspoň podľa počasia) opäť Vianoce – snežilo a cestári hovorili opäť raz o kalamite. Ja mám najradšej Bratislavu, keď už na chodníkoch nie sú kôpky špinavého snehu, ani kamienky od posypu, ale stromy začínajú kvitnúť, mesto sa prebúdza do jari. Ešte treba chodiť v zimných kabátoch, ale už cítite, keď sa vám do chrbta oprie marcové zubaté slniečko. Už si obliekate veselšie farby a nebojíte sa, že po krátkej prechádzke v sukni a bez čiapky či rukavíc  prechladnete.
My close friends wrote me that there was the Christmas atmosphere in Slovakia during the last couple of weeks (at least according to weather) – it was snowing everywhere and public service workers talked about the calamity once again. I like Bratislava the most when the sidewalks are not full of dirty snow-piles or gravel. I love it when the trees are blossoming, the city is waking up in the spring. We still need to wear winter coats, but we can feel when fresh March sunshine is tickling you from back. I can show more cheerful colors and I am afraid that after a short walk (in short skirt without cap and glows) I could get cold.


Možno sa na Veľkú noc ešte nejaká snehová smršť preženie Slovenskom, ale skôr sa krajina rovno bez riadneho priebehu jari prehupne rovno do leta. Vtedy stoja za to ranné pozorovania východu slnka – po prechádzke okolo Múzea hodín či Židovského múzea až hore k hradu. Alebo od Dómu svätého Martina po ľudoprázdnej Kapitulskej ulici až ku Klariskám. Najlepšie ráno o 6ej: bez mejkapu, len s úsmevom na perách. Keď stretnete len zásobovacie autá a smetiarov.
Takto presne sa mi v mysli vynára moja rodná Bratislava. Keď si na ňu spomeniem zajtra, bude pravdepodobne zasa úplne iná. Ale to aj film po práci budem pozerať iný a s inými ľuďmi sa mi pospájajú asociácie...
Maybe during Easter time some snow storm will appear in Slovakia. Or the country will jump from winter straightly to the summer season (without proper spring). I recommend you to observe the sunrise after the walking around the Clocks’ museum and the Jewish Museum up to the castle. Or another kind of walk around the Cathedral of St. Martin through Kapitulská street down to the Klarisky church. The best for it is around 6 o’clock in the morning: just smiling face without make-up. When you meet just supply trucks and garbage collectors.
Thus, how the picture of my lovely city comes to my mind right now. Tomorrow it will probably be completely different reminder of Bratislava. But also the film in my head will be different as well as another people will appear in front of me (and create brand new association)...

Text / Written by: Boba Baluchová, Foto / Photo: Palo Markovič


streda 6. marca 2013

Traveller’s destiny in my hands

Ľudia sa premiestňujú slobodne z miesta na miesto. Skúšajú nový život, testujú svoje možnosti. Keď na pár dní uviaznu v uzavretom priestore – nemusí to byť zákonite nepríjemné. Konečne je totiž čas na premýšľanie, čítanie, blogovanie a prevetranie filmového archívu...
People are moving freely from one place to another. They are trying to find better life, testing their skills and opportunities. Once they get stucked in an isolated place for some days – it doesn’t have to be unconfortable for them. Finally there is a time for thinking, reading, blogging or checking the movie archives...
Momentálne pracovne fungujem na africkom kontinente, na pobreží Kene. Výsledky pondelňajších volieb sa stále sčítavajú, tak tieto dni pracujeme „z domu“, nechodíme do terénu – v rámci bezpečnosti. Po vyhlásení nového prezidenta ľudia možno budú emotívne reagovať. Povolebné násilie spred 5 rokov sa nezopakuje, ale netreba nič riskovať. Nakúpili sme si zásoby vody, jedla a benzínu, máme dobitý kredit na telefóne i internet v počítačoch a vyčkávame.
Toto „opevnenie“ v našom domčeku mi dáva dostatok času na to, aby som prečítala všetky knihy, ktoré potrebujem kvôli škole a práci prelúskať (o miliarde najchudobnejších či zlých samaritánoch – tematické, no nie pozitívne čítanie). Človek má odrazu veľa času na premýšľanie, triedenie starších fotiek zo Slovenska, písanie blogov, viacej sa pozerá okolo seba a sleduje nálady lokálnych ľudí. A konečne siahne aj po filmoch na harddisku, ktoré boli roky uložené v „to-do“ liste s označením: „treba vidieť“.
Currently I am working in Africa, on the coast of Kenya. The results of Monday’s general election will be announced in next few days, so these days we are supposed to work "from home" (we are not going into the field – because of our safety). After the announcement of the new president people would react emotionally. Post-election violence from 2007 will not be repeated, but we do not want to take a risk. So we bought supplies of water, food and fuel, we charged our credits on the phone and the internet and we are waiting.
This staying inside the house gives me enough time to read all the books I have to read because of school and work duties (about One billion of people on the bottom and Bad Samaritans – not positive reading at all). In this situation human safes a lot of time for thinking, making order of photos from Slovakia, blogging, more looking around and following the mood of the local people. And finally he or she can watch the movies from share-drive – collected many years ago and put into the "to-do" 
folder with label: "must watch".Tak som si konečne pozrela film Wima Wendersa „Paríž, Texas“, ktorý mi raz pred rokmi odporučil kamarát v rýchliku z Popradu-Tatier do Bratislavy. Veľakrát som videla názov toho filmu v programe filmových klubov 901 aj Nostalgie a predsa nebol čas si ho pozrieť. Bolo treba asi správne načasovanie, tak teraz ho tu mám... Odrazu ho neďaleko Mombasy, v jednom nenápadnom domčeku (s čarovným baobabom na záhrade) pozerám a neviem sa vynadívať.
Nastassja Kinski tam vyzerá ako Zuza Fialová, aj keď sa nepodobá, no niečo ich tam pred mojimi očami spojuje. Ten film je veľmi jednoduchý – vyše dvojhodinová road-movie po amerických cestách, ale nedokáže vás to unudiť, lebo ten príbeh je realistický, dialógy dobre napísané, postavy vás ťahajú so sebou do deja.
Martin Šútovec v nejakom rozhovore spomínal, ako má rád tieto časti USA – bývanie v moteloch, dlhé presuny autami... Všetko je presne také – ako ste si to načítali v knihách, či napozerali vo filmoch. Ešte aj tie kotúče vyschnutej trávy sa vám povaľujú na ceste, ako ste to videli v nejakom westerne. Začínam si plánovať cestu do USA. Nie do Veľkého jablka, ale kdesi do Arizony. A ako správna travellerka, tak aj s moderným karavanom. Lebo toto je zjavne môj osud – cestovateľky, cestovateľský...
So I finally watched Wim Wenders’s film "Paris, Texas". Few years ago one friend recommended me that movie in the express-train from Poprad-Tatry to Bratislava. Many times I saw the title of the movie in the program of movie clubs 901 and Nostalgia, but I haven’t had time to watch it. It should be about the right timing, so now I have got... Inside one inconspicuous house (with magic baobab in the garden) near Mombasa, I am watching it and I am amazed.
Nastassja Kinski reminds me Zuza Fialova there, although she doesn’t look like her, but somehow these two actresses are connected together in front of my eyes. The movie is very simple – more than two-hourlong road-movie across North America, but not boring at all, because the story is realistic, the dialogues are well-written, and the characters pull us into the action with them.
Martin Šútovec mentioned in some interview how he likes the USA – living in motels, driving cars for many hours... Everything is exactly the same – as you remember from books or movies. Even the parched grass-blades lying in front of you on the road are the same as you saw in old western-movie. I'm starting to plan a trip to the USA. Not to the Big Apple, but somewhere around Arizona. As the right “traveller-girl” I will be ready also with a proper caravan. Cauz this is my destiny – to travel as a traveller...

Text / Written by: Boba Baluchová, Foto / Photo: Palo Markovič