BalBo deBra

BalBo deBra

štvrtok 23. októbra 2014

Beautiful minds everywhere (new friendships @ U.S.)

Posielam ďalší pozdrav zo Spojených štátov, kam vela ľudí odchádza žiť svoj „americký sen“ – s platnými vízami, či bez. So mnou je to troche iné. Som tu na obmedzený čas, len niekoľko mesiacov a čo tu do seba absorbujem, mala by som uplatniť a odovzdať doma, na Slovensku. Tak ako moji kolegovia, „co-fellows“ z Východnej Európy, Južnej Ameriky, Ázie či Afriky. Inak by komunitné výmenné pobyty nemali zmysel.
Počas úvodných dní v novom prostredí je najdôležitejšie: fungovať s otvorenou mysľou, pozerať sa okolo seba, nájsť si svoje spriaznené duše – počas zoznamovačiek s novými ľuďmi (aj keď aj Skype hovory domov a check-in activity na Facebooku sú asi dôležité). Ja som si našla skvelé parťáčky takmer okamžite (na základe svojského humoru): Samar z Libanonu, Tachminu z Tadžikistanu, Emmy z Indonézie a kopec ďalších zaujímavých blízkych. A spoznala som aj skvelého lídra z Vietnamu: Pána Phuca…

Greetings from the United States, where many people are coming to live "American Dream" with a valid visa or not. It's a little different for me. I'm here for a limited time (couple of months only) – ready to absorb everything important and inspiring at my host organization. Then I should apply and share this experience and knowledge at home, in Slovakia like my colleagues, co-fellows – great community leaders from Eastern Europe, South America, Asia or Africa. Otherwise the community solutions programs and exchanges would not make sense.
During the initial days in a new environment the most important thing is: to walk with an open mind & heart, to look around and to find new soul-mates during get-to-know-each-other activities (eventhough Skype-calls home and check-in activities on Facebook are probably also important too). I found great “buddies” almost immediately (on the basis of common sense of humor): Samar from Lebanon, Takhmina from Tajikistan, Emmy from Indonesia and a lot of other interesting friends around me. I also met in DC a great leader from Vietnam: Mr. Phuc...

Pán Phuc, náš nevidiaci kolega z môjho súčasného výmenného pobytu v USA, nám nedávno poslal cez špeciálny program email – že sa mu zdá, že sme sa v auguste počas prvých spoločných dní vo Washingtone, DC veľa fotografovali; a že ak nejaké vydarené fotky (jeho a nás) v počítači máme, či ich môžeme poslať mailom do Vietnamu. Lebo jeho manželka a dve malé deti sú doma zvedavé, ako sa tatkovi v ďalekej Amerike darí... Možno som len precitlivená, možno mi len v Novom Mexiku chýbajú moji slovenskí blízki, ale rozrevala som sa jak malé decko. Také milé aj smutné to bolo zároveň. Tak som sa v tej časovo najnevhodnejšej chvíli začala prehrabávat fotkami, len aby som jeho rodine aspoň 2-3 obrázkami spravila radosť.. Azda potešia!

Mr. Phuc, our blind colleague from my current fellowship in the U.S., sent us an email recently. According to him: it seemed that we took a lot of photos at the beginning of our journey in Washington, DC. He asked us: “If you have any nice pictures (of me with you) in your computer would you be willing to send them to Vietnam? My wife and especially my two children are curious about their father’s activities – far away from home, in big America...” Maybe I'm just hyper-sensitive or maybe I miss my Slovak relatives a lot in New Mexico, but that email made me cry. It was so sweet and sad at the same time. So I started (at the most inconvenient moment, under the time-pressure) to check hundreds of photos – in order to make his family happier and content. I hope they liked these 2-3 pictures!


Pán Phuc, alebo „otec Phuc“ (ako ho niektoré familiárne oslovujeme) nebol nevidiacim mužom od narodenia. V detstve mu slúžil zraz. Takže vie si predstaviť farebnú škálu a rozumie spojeniam, ako: “krásna modrá obloha;  čerstvo pokosená zelená tráva…”
Pamätám si jednu obedovú situáciu v DC, ako som prerušila zaujímavý rozhovor skvelej zabávačky Samar a pána Phuca. Keď ma Samar zbadala, rozveselila sa a zmenila tému konverzácie. Začala od pána Phuca vyzvedať, ako si ma asi predstavuje – podľa hlasu a dotyku tváre: ako som vysoká, akej farby mám oči, a ako dlhé vlasy asi mám, akú postavu a úsmev... Pán Phuc sa sprvu trošku zdráhal, ale potom ma opísal ako lesnú vílu, alebo princeznú… Nebol tak ďaleko od pravdy. Čo myslíte? Novo-mexiká klíma, kopec slnka a prípravy na oslavy “Los muertos” ma ženú do tejto polohy divožienky stále viac a viac... Mám radosť zo všetkých týchto situácií a ľudí okolo. Budem sa snažiť udržať si tieto kamarátstva.


Mr. Phuc, or "Father Phuc" (as we call him) wasn’t a blind man from the beginning of his life. As a child he could see, watch, observe everything around him. So he’s able to imagine the colors and understand such an expression as: "beautiful blue sky”; or “freshly cut green grass"…
I remember particular lunch-situation from August – back in DC: I interrupted an interesting conversation between great entertainer Samar and Mr. Phuc. When Samar saw me, she immediately changed the topic of conversation. Samar asked Mr. Phuc to describe me – just according to my face and by my voice: how tall am I; what is the color of my eyes; how long is my hair; what about my figure or smile... Mr. Phuc was reluctant at the beginning, but then he described me as a nice fairy… Not so far from the truth – what do you think? New-Mexican climate, constant sunshine and massive preparation for "Los Muertos" celebration made me dress in that “back-to-the-roots/woods” way :) I'have been enjoying all these situations and people around me. I will try to keep these friendships.


Text/Written by: Boba Baluchová, Foto/Photo: Palo Markovič

utorok 14. októbra 2014

Little Burque coincidences

Burque ľudia sú zhovorčiví, alebo skôr ukecaní, vcelku dosť príjemní – podľa toho, v ktorom „neighborhoode“ sa pohybujete. Ak by som mala opísať obyvateľstvo stereotypne a krátko, povedala by som, že si tu v koexistencii nejak tak spokojne žije zmeska zaujímavých kultúr a etnických identít. Rozoznávam zatiaľ asi tri komunity: Severo-američania (zväčša potomkovia európskych prisťahovalcov), Chicano ľudia (latinská komunita) a „native Americans“ (doma v detstve sme ich podľa westernov a mayoviek zvykli volať Indiáni). Keď na niekoho z nich prehovorím, tipujú ma na ruskú občianku so silným prízvukom, ale mätie ich moja výška, dlhé ryšavé vlasy a šikmejšie oči.  Plus ich možno zaujme (či zmätie) improvizovaná zelená pelerína, ktorú som za dolár kúpila v sekáči v Santa Fe v podobe topu, no so zámerom: nosiť ju ako sukňu... Pôvodné Američanky (zjednodušene Indiánky) vyzerajú často ako moje mladšie sestry, sme si podobné. Čiže zapadám do Burque mixu.

Burque people are talkative, or let’s say: over-talkative, very nice and open – depends on "neighborhood" where you appear. If I had to describe the population briefly and stereotypicaly, I would say that they are somehow coexisting and living in easy going mixture of interesting cultures and ethnic identities. I’ve been observing so far three communities here: North-Americans (mostly descendants of European immigrants), Chicano people (Latin community) and "native Americans" (back home in my childhood we used to call them: Indians - because of western-movies and Karl May novels). When I talk to them they will immediately think: I am Russian – because of my strong accent. But they get confused because of my height, long red hair and strange eyes. They can also get inspired (or confused) by my improvised green tippet, which I bought for one dollar in Santa Fe's second hand store (originally as a top, but with the intention: to wear it as a skirt)... Many female Native Americans often look like my younger sisters, we really do have similar faces. It seems that I fit into this Burque mix.Život v ABQ je veľmi podobný tomu bratislavskému. Keď sa v meste chystá nejaký zaujímavý event, buďte si istí, že tam stretnete vštekých lokálnych hipsterov, študentov UNM, potomkov NM hippiekov, bývalých raverov, a celú preživšiu intelektuálnu smotánku. A aj mňa.
Jeden príklad za všetky: oslava 2. narodenín „Sister“ baru v ABQ down-town, kde zahral svoj metal, preodený do dub-stepu aj hypnotický performer "Gaslamp killer". Stretla som želané osoby, aj tých, ktorých som v ten večer nepotrebovala mať na očiach. A takto by sa dalo pokračovať s urban marketmi, farmárskymi trhmi, divadelnými predstaveniami, otváračkami výstav, či lokálnymi kaviarňami. Prosto svet je malý a nič nemôže byť náhoda.

Life in ABQ is very similar to Bratislava-life. If there is going to happen an interesting event, you can be sure that you will meet there everybody: local hipsters, UNM-students, the descendants of New Mexico hippies, former ravers, and all the surviving intellectuals. And me too, of course.
One recent example: 2nd anniversary of "Sister" bar in ABQ down-town, where hypnotic performer "Gaslamp killer" played his version of metal transformed into dub-step. I met there some beloved persons, even those whom I did not need to see during that evening. I could go on with Burque urban events, farmers markets, theater performances, exhibitions opennings or local cafes. The world is so small and nothing is obviously the coincidence.V centre mesta mám obľúbenú kaviareň, ktorú navštevujem každú sobotu. Stala sa súčasťou môjho sobotňajšieho rituálu, či tour de city. Začínam ráno s Growers marketom, potom skúsim zabehnúť po pohľadnice s kostlivcami do kultúrneho centra El Chante, no a poobede končím v tejto mojej kaviarni, zvanej Java Joe's. Melú tu fair trade kávu, uvaria vám skvelý chai latté, ponúknu čerstvý koláčik, podajú hustú zeleninovú polievku. Môžete obdivovať maľby na stenách (momentálne Los Muertos tematika – cukrové lebky a tancujúci kostlivci sú v októbri naozaj všade v rámci Nového Mexika), a to všetko za zvuku živej hudby.
Pamätám sa, ako tam nedávno prezentoval svoju tvorbu na ručne vyrábaných mini gitarkách SethHoffman. A keďže mal narodky, podávali sa zadara cup-cakey a panovala dobrá nálada. V kaviarni zväčša neostávam tri hodiny, ale v onú sobotu som chcela. Všetko bolo tak trošku rozprávkové. Keď si Seth sám zahral: „Happy birthday“, rozbehla som sa k pokladni zakúpiť ručne robenú pohľadnicu a zbrklo mu napísala narodeninové prianie v slovenčine a angličtine. Potom mi došlo, že už som ho videla hrať na Rail Yardsmarkete aj na Downtown Growers markete. Čiže jedného človeka nemusíte prenasledovať i tak na neho narazíte trikrát po sebe. Ale o storkách z albuquerqueských dobrých trhov až inokedy...

There is one beautiful cafe in ABQ down-town, which I visit every Saturday. It has become part of my Saturday's ritual – my  tour de ABQ city. I usualy start the morning with Downtown Growers Market, then I try to buy the cards with skeletons in the cultural center El Chante, and I end up in this lovely local café, called Java Joe's. You can choose fair-trade coffee here, but I’d recommend their great chai-latte, fresh cookie or a thick vegetable soup. You can admire the paintings on the walls (now "Los Muertos" theme – sugar skulls and dancing skeletons, as everywhere else in New Mexico in this period of time) and listen to live music.

I remember the day when local musician: Seth Hoffman presented his music on handmade mini-guitars there. It was the day after his birthday, so there were a lot of nice people, cup-cakes for free, and very good mood. Usually I try not to spend all my free time at favourite café, but that Saturday was special – I stayed there for almost three hours! Everything was so funny and fabulous. When Seth started to sing "Happy birthday" song to himself, I went to find B-day postcard (trying to write there some birthday wishes in Slovak and English language). Then I realised: I've already saw him – playing on the Rail Yards Market and Downtown Growers Market too. It can happen just here: that you will meet the same person more than three times in a month :) More stories about Albuquerque’s good markets soon…Text/Written by: Boba Baluchová, Foto/Photo: Palo Markovič